Lịch sử giao dịch

Tổng số tiền đang xử lý: 14,420,000 vnđ
Mã GD Loại GD Số tiền Nội dung Hình Ngày thêm Trạng thái
#176 Nạp 50,000 Thu nhập từ #295 10/06/2022 Chờ xử lý
#175 Nạp 50,000 Thu nhập từ #293 09/06/2022 Chờ xử lý
#174 Nạp 20,000 Thu nhập từ #272 26/05/2022 Chờ xử lý
#173 Nạp 20,000 Thu nhập từ #273 25/05/2022 Chờ xử lý
#172 Nạp 20,000 Thu nhập từ #267 23/05/2022 Chờ xử lý
#171 Nạp 20,000 Thu nhập từ #271 19/05/2022 Chờ xử lý
#170 Nạp 20,000 Thu nhập từ #270 19/05/2022 Chờ xử lý
#169 Nạp 20,000 Thu nhập từ #266 14/05/2022 Chờ xử lý
#168 Nạp 20,000 Thu nhập từ #263 11/05/2022 Chờ xử lý
#167 Nạp 20,000 Thu nhập từ #248 11/05/2022 Chờ xử lý
#166 Nạp 20,000 Thu nhập từ #249 11/05/2022 Chờ xử lý
#165 Nạp 20,000 Thu nhập từ #258 11/05/2022 Chờ xử lý
#164 Nạp 20,000 Thu nhập từ #255 10/05/2022 Chờ xử lý
#163 Nạp 20,000 Thu nhập từ #254 10/05/2022 Chờ xử lý
#162 Nạp 20,000 Thu nhập từ #259 10/05/2022 Chờ xử lý
#161 Nạp 20,000 Thu nhập từ #256 08/05/2022 Chờ xử lý
#160 Nạp 20,000 Thu nhập từ #257 08/05/2022 Chờ xử lý
#159 Nạp 20,000 Thu nhập từ #246 07/05/2022 Chờ xử lý
#158 Nạp 20,000 Thu nhập từ #242 06/05/2022 Chờ xử lý
#157 Nạp 10,000 Thu nhập từ #241 05/05/2022 Chờ xử lý
#156 Nạp 20,000 Thu nhập từ #241 05/05/2022 Chờ xử lý
#155 Nạp 20,000 Thu nhập từ #245 03/05/2022 Chờ xử lý
#154 Nạp 20,000 Thu nhập từ #244 03/05/2022 Chờ xử lý
#153 Nạp 50,000 Thu nhập từ #238 24/04/2022 Chờ xử lý
#152 Nạp 50,000 Thu nhập từ #239 23/04/2022 Chờ xử lý
#151 Nạp 50,000 Thu nhập từ #237 20/04/2022 Chờ xử lý
#150 Nạp 50,000 Thu nhập từ #235 20/04/2022 Chờ xử lý
#149 Nạp 10,000 Thu nhập từ #236 18/04/2022 Chờ xử lý
#148 Nạp 50,000 Thu nhập từ #236 18/04/2022 Chờ xử lý
#147 Nạp 50,000 Thu nhập từ #234 14/04/2022 Chờ xử lý
#146 Rút -10,000 11/04/2022 Đã xử lý
#145 Nạp 10,000 Thu nhập từ #232 11/04/2022 Đã xử lý
#144 Nạp 50,000 Thu nhập từ #232 11/04/2022 Chờ xử lý
#143 Nạp 50,000 Thu nhập từ #231 11/04/2022 Chờ xử lý
#142 Nạp 50,000 Thu nhập từ #230 09/04/2022 Chờ xử lý
#141 Nạp 50,000 Thu nhập từ #229 08/04/2022 Chờ xử lý
#140 Nạp 50,000 Thu nhập từ #226 08/04/2022 Chờ xử lý
#139 Nạp 50,000 Thu nhập từ #228 08/04/2022 Chờ xử lý
#138 Nạp 50,000 Thu nhập từ #210 08/04/2022 Chờ xử lý
#137 Nạp 50,000 Thu nhập từ #219 08/04/2022 Chờ xử lý
#136 Nạp 50,000 Thu nhập từ #218 08/04/2022 Chờ xử lý
#135 Nạp 50,000 Thu nhập từ #220 08/04/2022 Chờ xử lý
#134 Nạp 50,000 Thu nhập từ #221 08/04/2022 Chờ xử lý
#133 Nạp 50,000 Thu nhập từ #217 08/04/2022 Chờ xử lý
#132 Nạp 50,000 Thu nhập từ #214 08/04/2022 Chờ xử lý
#131 Nạp 50,000 Thu nhập từ #215 08/04/2022 Chờ xử lý
#130 Nạp 50,000 Thu nhập từ #216 08/04/2022 Chờ xử lý
#129 Nạp 50,000 Thu nhập từ #209 07/04/2022 Chờ xử lý
#128 Nạp 50,000 Thu nhập từ #213 07/04/2022 Chờ xử lý
#127 Nạp 60,000 Thu nhập từ #212 07/04/2022 Chờ xử lý
#126 Nạp 50,000 Thu nhập từ #211 06/04/2022 Chờ xử lý
#125 Nạp 50,000 Thu nhập từ #206 06/04/2022 Chờ xử lý
#124 Nạp 50,000 Thu nhập từ #198 01/04/2022 Chờ xử lý
#123 Nạp 50,000 Thu nhập từ #195 14/03/2022 Chờ xử lý
#122 Nạp 50,000 Thu nhập từ #194 14/03/2022 Chờ xử lý
#121 Nạp 50,000 Thu nhập từ #193 13/03/2022 Chờ xử lý
#120 Nạp 100,000 Thu nhập từ #182 06/03/2022 Chờ xử lý
#119 Nạp 300,000 Thu nhập từ #183 06/03/2022 Chờ xử lý
#118 Nạp 100,000 Thu nhập từ #178 02/03/2022 Chờ xử lý
#117 Nạp 20,000 Thu nhập từ #171 17/02/2022 Chờ xử lý
#116 Nạp 100,000 Thu nhập từ #171 17/02/2022 Chờ xử lý
#115 Nạp 350,000 Thu nhập từ #157 07/02/2022 Chờ xử lý
#114 Nạp 20,000 Thu nhập từ #156 27/01/2022 Chờ xử lý
#113 Nạp 100,000 Thu nhập từ #156 27/01/2022 Chờ xử lý
#112 Nạp 100,000 Thu nhập từ #150 18/01/2022 Chờ xử lý
#111 Nạp 100,000 Thu nhập từ #149 18/01/2022 Chờ xử lý
#110 Nạp 200,000 Thu nhập từ #144 30/12/2021 Chờ xử lý
#109 Nạp 100,000 Thu nhập từ #145 30/12/2021 Chờ xử lý
#108 Nạp 100,000 Thu nhập từ #143 19/12/2021 Chờ xử lý
#107 Nạp 100,000 Thu nhập từ #141 19/12/2021 Chờ xử lý
#106 Nạp 100,000 Thu nhập từ #86 11/12/2021 Chờ xử lý
#105 Nạp 100,000 Thu nhập từ #140 10/12/2021 Chờ xử lý
#104 Nạp 100,000 Thu nhập từ #17 10/12/2021 Chờ xử lý
#103 Nạp 100,000 Thu nhập từ #18 10/12/2021 Chờ xử lý
#102 Nạp 50,000 Thu nhập từ #55 10/12/2021 Chờ xử lý
#101 Nạp 100,000 Thu nhập từ #13 10/12/2021 Chờ xử lý
#100 Nạp 100,000 Thu nhập từ #15 10/12/2021 Chờ xử lý
#99 Nạp 150,000 Thu nhập từ #16 10/12/2021 Chờ xử lý
#98 Nạp 100,000 Thu nhập từ #19 10/12/2021 Chờ xử lý
#97 Nạp 100,000 Thu nhập từ #20 10/12/2021 Chờ xử lý
#96 Nạp 100,000 Thu nhập từ #21 10/12/2021 Chờ xử lý
#95 Nạp 100,000 Thu nhập từ #22 10/12/2021 Chờ xử lý
#94 Nạp 100,000 Thu nhập từ #23 10/12/2021 Chờ xử lý
#93 Nạp 100,000 Thu nhập từ #24 10/12/2021 Chờ xử lý
#92 Nạp 100,000 Thu nhập từ #26 10/12/2021 Chờ xử lý
#91 Nạp 100,000 Thu nhập từ #28 10/12/2021 Chờ xử lý
#90 Nạp 100,000 Thu nhập từ #29 10/12/2021 Chờ xử lý
#89 Nạp 100,000 Thu nhập từ #30 10/12/2021 Chờ xử lý
#88 Nạp 100,000 Thu nhập từ #31 10/12/2021 Chờ xử lý
#87 Nạp 100,000 Thu nhập từ #33 10/12/2021 Chờ xử lý
#86 Nạp 100,000 Thu nhập từ #32 10/12/2021 Chờ xử lý
#85 Nạp 150,000 Thu nhập từ #34 10/12/2021 Chờ xử lý
#84 Nạp 100,000 Thu nhập từ #35 10/12/2021 Chờ xử lý
#83 Nạp 100,000 Thu nhập từ #36 10/12/2021 Chờ xử lý
#82 Nạp 100,000 Thu nhập từ #37 10/12/2021 Chờ xử lý
#81 Nạp 100,000 Thu nhập từ #40 10/12/2021 Chờ xử lý
#80 Nạp 100,000 Thu nhập từ #41 10/12/2021 Chờ xử lý
#79 Nạp 100,000 Thu nhập từ #44 10/12/2021 Chờ xử lý
#78 Nạp 100,000 Thu nhập từ #45 10/12/2021 Chờ xử lý
#77 Nạp 100,000 Thu nhập từ #46 10/12/2021 Chờ xử lý
#76 Nạp 100,000 Thu nhập từ #47 10/12/2021 Chờ xử lý
#75 Nạp 100,000 Thu nhập từ #48 10/12/2021 Chờ xử lý
#74 Nạp 100,000 Thu nhập từ #49 10/12/2021 Chờ xử lý
#73 Nạp 100,000 Thu nhập từ #50 10/12/2021 Chờ xử lý
#72 Nạp 100,000 Thu nhập từ #51 10/12/2021 Chờ xử lý
#71 Nạp 100,000 Thu nhập từ #56 10/12/2021 Chờ xử lý
#70 Nạp 100,000 Thu nhập từ #57 10/12/2021 Chờ xử lý
#69 Nạp 100,000 Thu nhập từ #59 10/12/2021 Chờ xử lý
#68 Nạp 100,000 Thu nhập từ #60 10/12/2021 Chờ xử lý
#67 Nạp 100,000 Thu nhập từ #61 10/12/2021 Chờ xử lý
#66 Nạp 100,000 Thu nhập từ #62 10/12/2021 Chờ xử lý
#65 Nạp 100,000 Thu nhập từ #63 10/12/2021 Chờ xử lý
#64 Nạp 100,000 Thu nhập từ #69 10/12/2021 Chờ xử lý
#63 Nạp 100,000 Thu nhập từ #70 10/12/2021 Chờ xử lý
#62 Nạp 100,000 Thu nhập từ #71 10/12/2021 Chờ xử lý
#61 Nạp 100,000 Thu nhập từ #72 10/12/2021 Chờ xử lý
#60 Nạp 100,000 Thu nhập từ #83 10/12/2021 Chờ xử lý
#59 Nạp 100,000 Thu nhập từ #84 10/12/2021 Chờ xử lý
#58 Nạp 100,000 Thu nhập từ #85 10/12/2021 Chờ xử lý
#57 Nạp 100,000 Thu nhập từ #87 10/12/2021 Chờ xử lý
#56 Nạp 100,000 Thu nhập từ #88 10/12/2021 Chờ xử lý
#55 Nạp 100,000 Thu nhập từ #90 10/12/2021 Chờ xử lý
#54 Nạp 100,000 Thu nhập từ #91 10/12/2021 Chờ xử lý
#53 Nạp 100,000 Thu nhập từ #53 10/12/2021 Chờ xử lý
#52 Nạp 100,000 Thu nhập từ #96 10/12/2021 Chờ xử lý
#51 Nạp 100,000 Thu nhập từ #99 10/12/2021 Chờ xử lý
#50 Nạp 100,000 Thu nhập từ #97 10/12/2021 Chờ xử lý
#49 Nạp 150,000 Thu nhập từ #98 10/12/2021 Chờ xử lý
#48 Nạp 100,000 Thu nhập từ #102 10/12/2021 Chờ xử lý
#47 Nạp 100,000 Thu nhập từ #103 10/12/2021 Chờ xử lý
#46 Nạp 100,000 Thu nhập từ #104 10/12/2021 Chờ xử lý
#45 Nạp 100,000 Thu nhập từ #105 10/12/2021 Chờ xử lý
#44 Nạp 100,000 Thu nhập từ #106 10/12/2021 Chờ xử lý
#43 Nạp 100,000 Thu nhập từ #107 10/12/2021 Chờ xử lý
#42 Nạp 100,000 Thu nhập từ #109 10/12/2021 Chờ xử lý
#41 Nạp 100,000 Thu nhập từ #111 10/12/2021 Chờ xử lý
#40 Nạp 100,000 Thu nhập từ #110 10/12/2021 Chờ xử lý
#39 Nạp 100,000 Thu nhập từ #112 10/12/2021 Chờ xử lý
#38 Nạp 100,000 Thu nhập từ #113 10/12/2021 Chờ xử lý
#37 Nạp 100,000 Thu nhập từ #114 10/12/2021 Chờ xử lý
#36 Nạp 100,000 Thu nhập từ #115 10/12/2021 Chờ xử lý
#35 Nạp 150,000 Thu nhập từ #116 10/12/2021 Chờ xử lý
#34 Nạp 100,000 Thu nhập từ #117 10/12/2021 Chờ xử lý
#33 Nạp 150,000 Thu nhập từ #118 10/12/2021 Chờ xử lý
#32 Nạp 100,000 Thu nhập từ #119 10/12/2021 Chờ xử lý
#31 Nạp 100,000 Thu nhập từ #120 10/12/2021 Chờ xử lý
#30 Nạp 100,000 Thu nhập từ #121 10/12/2021 Chờ xử lý
#29 Nạp 100,000 Thu nhập từ #122 10/12/2021 Chờ xử lý
#28 Nạp 100,000 Thu nhập từ #123 10/12/2021 Chờ xử lý
#27 Nạp 100,000 Thu nhập từ #124 10/12/2021 Chờ xử lý
#26 Nạp 100,000 Thu nhập từ #125 10/12/2021 Chờ xử lý
#25 Nạp 100,000 Thu nhập từ #127 10/12/2021 Chờ xử lý
#24 Nạp 100,000 Thu nhập từ #128 10/12/2021 Chờ xử lý
#23 Nạp 100,000 Thu nhập từ #130 10/12/2021 Chờ xử lý
#22 Nạp 100,000 Thu nhập từ #131 10/12/2021 Chờ xử lý
#21 Nạp 100,000 Thu nhập từ #132 10/12/2021 Chờ xử lý
#20 Nạp 100,000 Thu nhập từ #133 10/12/2021 Chờ xử lý
#19 Nạp 100,000 Thu nhập từ #134 10/12/2021 Chờ xử lý
#18 Nạp 100,000 Thu nhập từ #135 10/12/2021 Chờ xử lý
#17 Nạp 100,000 Thu nhập từ #136 10/12/2021 Chờ xử lý
#16 Nạp 100,000 Thu nhập từ #138 10/12/2021 Chờ xử lý
#15 Nạp 100,000 Thu nhập từ #139 10/12/2021 Chờ xử lý
#14 Nạp 100,000 Thu nhập từ #12 10/12/2021 Chờ xử lý
#13 Nạp 100,000 Thu nhập từ #11 10/12/2021 Chờ xử lý
#12 Nạp 100,000 Thu nhập từ #10 10/12/2021 Chờ xử lý
#11 Nạp 100,000 Thu nhập từ #9 10/12/2021 Chờ xử lý
#10 Nạp 100,000 Thu nhập từ #7 10/12/2021 Chờ xử lý
#9 Nạp 100,000 Thu nhập từ #101 09/12/2021 Chờ xử lý
#8 Nạp 100,000 Thu nhập từ #100 08/12/2021 Chờ xử lý
#7 Nạp 100,000 Thu nhập từ #58 08/12/2021 Chờ xử lý
#6 Nạp 400,000 Thu nhập từ #3 29/11/2021 Chờ xử lý
#5 Rút -1,650,000 29/11/2021 Đã xử lý
#4 Nạp 0 Thu nhập từ #2 29/11/2021 Chờ xử lý
#3 Nạp 150,000 Thu nhập từ #2 29/11/2021 Đã xử lý
#2 Nạp 0 Thu nhập từ #1 29/11/2021 Chờ xử lý
#1 Nạp 1,500,000 Thu nhập từ #1 29/11/2021 Đã xử lý